8 - 10 trinn

Mål for opplæringen er at elevene skal kunne
Norsk

• presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

• orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget

• planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekstMatematikk

• ordne og gruppere data, finne og drøfte median, typetal, gjennomsnitt og variasjonsbreidd, presentere data, med og utan digitale verktøy, og drøfte ulike dataframstillingar og kva intrykk dei kan gje

• tolke og lage arbeidsteikningar og perspektivteikningar med fleire forsvinningspunkt, med og utan digitale verktøy

• bruke koordinatar til å avbilde figurar og utforske eigenskapar ved geometriske former, med og utan digitale verktøy

• gjere berekningar om forbruk, bruk av kredittkort, inntekt, lån og sparing, setje opp budsjett og rekneskap ved å bruke rekneark og gjere greie for berekningar og presentere resultataNaturfag

• innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafisk

• identifisere naturfaglige argumenter, fakta og påstander i tekster og grafikk fra aviser, brosjyrer og andre medier, og vurdere innholdet kritisk
Læringsmål fra læreplanen
Besøk siden
Digital dømmekraft
Besøk siden
Læringsverktøy

Det jobbes med å utarbeide flere tilpassede læringsverktøy for dette trinnet.
Kodulogi

Oppgave i engelsk muntlig: Lage dataspill av en fortelling ved hjelp av Kodu.