Visjon
Verden er min mulighet- Prepared for the worldLærere:

Endringsvilje, elevmedvirkning, spisskompetanse og delingskultur skal kjennetegne den digitale kompetansen til lærerne i grunnskolen i Kongsberg.


Med endringsvilje menes:

• Lærerne må se på digital kompetanse som mer enn en femte ferdighet
• Den digitale kompetansen er dynamisk. Lærerne må være villige til å lære og skaffe seg kunnskap på andre og flere måter enn kurs; den digitale kompetansen utvikles gjennom produksjon og deling


Med elevmedvirkning menes:

• Elever med digital kompetanse trekkes med i undervisningen og fungerer som støtte overfor andre elever
• Utnytte at elevene har ulik og oppdatert tilnærming til digital kompetanse
• Elevene medvirker selv til valg av ulike verktøy og programmer til produksjon og deling
• Dette fremmer høy måloppnåelse i de ulike fag


Med delingskultur menes:

• Å etablere en delingskultur blant lærerne hvor kunnskap og gode ideer utveksles, og hvor de samarbeider og trekker på hverandres kunnskaper og kompetanse
• Delingskulturen må settes i system og det må etableres en plan for hvordan deling skal foregå
• Delingskulturen må omfatte deling på tvers av fag, fagmiljø, skoler og nettverk


Med spisskompetanse menes:

• Digital kompetanse er noe alle lærere må ha
• I tillegg er det viktig at noen har pedagogisk spisskompetanse innen spesifikke områder som kan motivere, stimulere og etablere en digital delingskultur
• Spisskompetansen skal bidra til
• å gi en helhetlig utvikling av den digitale kompetansen i grunnskolen
• best mulig læringsutbytte og best mulig elevproduksjon• Det skal være attraktivt å dele spisskompetansen


Læring:

Deling og samarbeid skal kjennetegne den digitale læringen. Det skal bidra til at Kongsberg blir en foregangskommune innen realfag. Læring kan også foregå gjennom hospitering.


Med deling menes:

• Elevene deler av hverandres erfaringer og resultater
• Læring skjer i samhandling med næringslivet
• Læring skjer via deling på nett/sosiale medier


Med samarbeid menes:

• Elevene oppnår resultater sammen med andre og bygger teamfølelse
• Bruker nettverket for å tilegne seg kunnskap
• Samarbeid på tvers av landegrensene bidrar til utveksling av kultur og språk


Med hospitering menes:

• Læring via hospitering i næringslivet, på andre skoler, andre kompetansemiljøer og i andre roller
• Gjelder både elever og lærere


Læringsarenaer:

Samarbeid med næringslivet, bruk av digitale kommunikasjonsverktøy og deltakelse i EU-prosjekter og internasjonale prosjekter skal kjennetegne læringsarenaene når det gjelder digital kompetanse.